top of page

LATA iebilst grozījumiem Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā
14.07.2020. LATA nosūtīja atzinumu Valsts zemes dienestam par grozījumu projektu Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumam.


Grozījumu projekts Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumam (turpmāk – Grozījumi) , kas pieejams https://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/sabiedribas-lidzdaliba/tiesibu-aktu-projekti/ATISgroz/, ir pretrunā ar “Atvērts pēc noklusējuma” principu, kas ietverts Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta valdības rīcības plānā, kas ir vērsts uz datu izmantošanu cita starpā arī privātā sektora konkurētspējas uzlabošanai un tautsaimniecības izaugsmei.


LATA iebilst pret Grozījumu 6. punkta formulējumu šādā redakcijā, kas nepamatoti sašaurina to subjektu loku, kam tiks nodrošināta piekļuve atvērtiem datiem:

6. Izteikt 12. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

(4) Informācijas sistēmas pārzinis informāciju sagatavo un izsniedz elektroniskā veidā bez maksas:

1) datu sniedzējam Informācijas sistēmā reģistrētos datus par datu sniedzēja iesniegtajām apgrūtinātajām teritorijām un objektiem, kā arī šiem objektiem Informācijas sistēmā automātiski attēlotajām apgrūtinātajām teritorijām;

2) valsts tiešās pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, privātpersonām, kas pilda tām deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, Saeimai, Valsts kontrolei, valsts drošības iestādēm, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesām tām noteikto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu veikšanai;

3) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kadastra objekta īpašniekam vai, ja tāda nav, – tiesiskajam valdītājam, vai, ja tāda nav, – lietotājam.””

LATA piedāvā Grozījumos minēto redakciju izteikt kā:

6. Izteikt 12. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

(4) Informācijas sistēmas pārzinis informāciju sagatavo un izsniedz elektroniskā veidā bez maksas.””

LATA piedāvā papildināt Grozījumus ar 8. un 9. punktu:

8. Papildināt 9.pantu ar trešo daļu:

(3) Informācijas sistēmas pārzinis publicē Informācijas sistēmā reģistrētās datu kopas Latvijas atvērto datu katalogā, ievērojot 13. pantā noteiktos ierobežojumus.”

9. Svītrot no 12. panta trešo daļu:

(3) Informācijas sistēmas datu sagatavošana un izsniegšana ir maksas pakalpojums. Ikviena persona maksā par Informācijas sistēmas datu sagatavošanu un izsniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, izņemot šā panta ceturtajā daļā minētos gadījumus. Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros reglamentē kārtību, kādā veicama samaksa par Informācijas sistēmas datu sagatavošanu un izsniegšanu.””


LATA uzskata, ka norādītie papildinājumi un labojumi ir nepieciešami arī, lai tiktu ievēroti Latvijas atvērto datu stratēģijā paustie pamatprincipi, kas rosina publiskajam sektoram neveidot jaunus produktus vai pakalpojumus, tādējādi konkurējot ar privāto sektoru. Atvērto datu stratēģijas mērķis ir, publiskajam sektoram atverot datus, ļaut privātajam sektoram veidot jaunus, kvalitatīvus un inovatīvus pakalpojumus.

bottom of page