top of page

LATA iebilst jaunajiem LĢIA noteikumu projektiem un cenrādim
2020. gada 30. jūnijā LATA nosūtīja LR Aizsardzības ministrijai atzinumu par Ministru kabineta noteikumu projektiem "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.113 "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi"" (VSS-491) un Ministru kabineta noteikumu projektu "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība” (VSS-490) un izsaka savus iebildumus un priekšlikumus.


1. Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada

25.februāra noteikumos Nr.113 "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi""


LATA iebilst pret 5.2. punkta formulējumu šādā redakcijā: “5.2. digitālais augstuma modelis –

desmit gadu cikls”.


LATA piedāvā minēto redakciju labot uz redakciju: “digitālais augstuma modelis – trīs gadu cikls”.


Piedāvātās redakcijas pamatojums ir nepieciešamība saskaņot dažādu karšu atjaunošanas ciklus un šajā gadījumā tam jāsakrīt ar ortofoto karšu atjaunošanas ciklu, kas pašlaik ir trīs gadi. Desmit gadu cikls aerolāzerskanēšanas datu atjaunošanas ir pārāk ilgs, lai dati būtu pilnvērtīgi izmantojami

vairākās tautsaimniecības nozarēs (mežsaimniecība, lauksaimniecība, u.c.).


2. Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras

maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība” (VSS-490). http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40488473


LATA iebilst pret samaksas redakciju cenrāža pozīcijās “2.2. Ortofotokarte” un visos šīs pozīcijas

apakšpunktos (no 2.2.1. līdz 2.2.4. ieskaitot).


LATA piedāvātās redakcijas pamatojums ir šādas redakcijas atbilstība valsts politikai datu

atvēršanas un atkalizmantošanas jomā. Atgādinām, ka ortofoto atvēršana ir pieņemta ar Ministru

kabineta 2018. gada 6. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 30§ 2.punkts).


LATA piedāvā iekļaut Ministru kabineta noteikumu projektā "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas

aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība” (VSS-490) papildus punktu

šādā redakcijā:

“Cenrādī noteikto samaksu nepiemēro augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajiem institūtiemmācību un pētījumu vajadzībām.”


LATA piedāvā minēto punktu iekļaut, lai nodrošinātu datu pieejamību un izmantošanu izglītības

un zinātnes vajadzībām.

Comments


bottom of page