top of page

LATA GADA BALVA 2022

1. Mērķis

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) balvas konkursa mērķis ir godināt Latvijas privātā un publiskā sektora, akadēmiskās vides pārstāvjus un privātpersonas,

1) kuras ir devušas būtisku ieguldījumu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumu izstrādē, izmantošanā, popularizēšanā, veicinot sadarbību starp tehnoloģiju piegādātājiem un patērētājiem, t.sk. valsts un pašvaldību, kā arī izglītības un zinātnes iestādēm, balstoties uz šādām pamatnostādnēm:

  • tehnoloģiju atvērtība, sadarbspēja, atkārtota lietojamība un atvērti industrijas standarti;

  • tehnoloģiju kvalitāte, efektivitāte, drošība un privātuma aizsardzība;

  • brīva un godīga konkurence tehnoloģiju izstrādes un piegādes jomā.

2) kuras ir veicinājušas starptautiski atzītu, atvērtu informācijas apmaiņas un glabāšanas standartu apstiprināšanu un plašu lietošanu Latvijā.

3) kuras ir sekmējušas Latvijas sabiedrības labvēlību pret atvērtām tehnoloģijām, t.i. tādiem IKT risinājumiem, kas balstīti uz atvērtiem standartiem, izmantojot atvērtu vai slēgtu pirmkodu.

4) kuras ir izglītojušas bērnus un jauniešus par atvērtām tehnoloģijām un atvērtiem datiem.

5) kuras ir veicinājušas bērnu un jauniešu pētniecību, izstrādes un inovācijas atvērto tehnoloģiju jomā.

 

2. Balvas nominācijas

Balva tiek pasniegta par atvērto datu un tehnoloģiju kultūras veicināšanu 2 nominācijās.

1) Atvērtākais risinājums:

Šajā nominācijā ir aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri ir radījuši oriģinālus risinājumus un produktus, vai lokalizējuši risinājumus, kur izmantotas atvērtas tehnoloģijas, tajā skaitā atvērti standarti, atvērtais pirmkods vai atvērtie dati.

Tāpat šajā nominācijā aicinātas pieteikties valsts vai pašvaldības iestādes, tajā skaitā izglītības iestādes, kas savā ikdienas darbībā izmanto atvērtas tehnoloģijas, tajā skaitā atvērtā pirmkoda programmatūru. Pieteikties aicinātas arī iestādes, kas kļuvušas pieejamākas sabiedrībai, ieviešot uz atvērtām tehnoloģijām balstītus risinājumus, piemēram, e-pakalpojumus vai atvērušas un padarījušas publiski pieejamus noteikta veida datus. Šajā kategorijā aicinātas pieteikties arī tās iestādes, kas ar savu darbību ir veicinājušas atvērtības ideju popularizēšanu sabiedrībā.

 

2) Personība, kas veicinājusi atvērtību:

Šajā nominācijā var pieteikties fiziskas personas - ikviens, kurš ieviesis, latviskojis atvērtā pirmkoda risinājumus, gatavojis mācību materiālus, izglītojis sabiedrību par atvērtiem standartiem, atvērto pirmkodu, atvērtiem datiem, organizējis pasākumus, popularizējis atvērtās tehnoloģijas vai veicinājis sabiedrības izpratni par atvērtām tehnoloģijām.

 

3. Pretendenti

Uz balvu var pretendēt juridiska vai fiziska persona, aizpildot un iesniedzot savlaicīgi balvas pieteikuma anketu.

Pretendentu balvai var izvirzīt cita juridiska vai fiziska persona, aizpildot un iesniedzot par pretendentu savlaicīgi balvas pieteikuma anketu.

Pretendēt uz balvu nevar LATA valdes locekļi un uzņēmumi, kurus tie pārstāv.

 

4. Vērtēšana

Balvu piešķir LATA valde, kas izvērtē visus pieteikumus atbilstoši vērtēšanas kritērijiem.

Vērtēšanas kritēriji:

1. Balvas nolikuma prasību izpilde.

2. Pieteikuma atbilstība LATA mērķiem:

1) veicināt sadarbību starp tehnoloģiju piegādātājiem un patērētājiem, t.sk. valsts un pašvaldību, kā arī izglītības un zinātnes iestādēm, balstoties uz šādam pamatnostādnēm:

  • tehnoloģiju atvērtība, sadarbspēja, atkārtota lietojamība un atvērti industrijas standarti;

  • tehnoloģiju kvalitāte, efektivitāte, drošība un privātuma aizsardzība;

  • brīva un godīga konkurence tehnoloģiju izstrādes un piegādes jomā.

2) panākt starptautiski atzītu, atvērtu informācijas apmaiņas un glabāšanas standartu apstiprināšanu un plašu lietošanu Latvijā.

3) panākt Latvijas sabiedrības labvēlību pret atvērtām tehnoloģijām, t.i. tādiem IKT risinājumiem, kas balstīti uz atvērtiem standartiem, izmantojot atvērtu vai slēgtu pirmkodu.

4) izglītot bērnus un jauniešus par atvērtām tehnoloģijām un atvērtiem datiem.

5) veicināt bērnu un jauniešu pētniecību, izstrādes un inovācijas atvērto tehnoloģiju jomā.

 

LATA valde katrā no nominācijām izvirza trīs pretendentus. LATA valde katrā no nominācijām vienam no izvirzītajiem pretendentiem piešķir galveno balvu, bet pārējiem diviem pretendentiem pasniedz diplomus.

 

5. Pieteikšanās un termiņi

Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2023. gada 11. aprīlim.

Uzvarētāji tiek paziņoti LATA konferencē, kas notiks 2023. gada 11. maijā.

Uzziņas pa tālruni: 26063286

NOLIKUMS

bottom of page